آخرین اخبار : 

چگونگی تلفظ c در انگلیسی

wpid-579747da16e87_o_5797479324147_23-the_C_sound.jpg

تلفظ c در انگلیسی

در این پست نحوه تلفظ c در انگلیسی را درج می کنیم:
حرف c بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می شود می تواند صداهای (س)، (ک)، (ش) و یا (چ) داشته باشد.
هرگاه قبل از یکی از حروف i ، y و e بیاید معمولاً صدای (س) می دهد، مثل:
city , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling
اگر c با یکی از ترکیبات ea، ، ie، iaو یا io بیاید، صدای (ش) می دهد، مثل:
delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious
تلفظ c در انگلیسی معمولاً در غیر این موارد بالا صدای (ک) دارد، مثل:
music , scientific , craft , cloth , tract
معمولاً c در آخر کلمات انگلیسی صدای (ک) می دهد. مثل: Arabic
حرف c غالباً بعد از حرف s تلفظ نمی شود. مثل: scissors , scenery
ترکیب ch اصولاً صدای (چ) می دهد، مثل:
church , China , chips
اما اگر کلمة مزبور از زبان یونانی باشد صدای (ک) می دهد، مثل:
scheme , chorus , echo
و اگر کلمة مورد نظر از زبان فرانسه باشد صدای (ش) دارد مثل:
machine , chevalier
در برخی از کلمات مثل archduke , archbishop صدای (چ) می دهد.
گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی شود، مثل:
yacht , schism
ترکیب ck صدای (ک) می دهد، مانند:
rock , pack , packet
دیدن ویدئوی کامل:
چگونگی تلفظ c در انگلیسی